Home > Referenties: verkocht > Taalstraat Vught
  • Verkocht

Vught, Taalstraat

Nu bestaat de unieke kans uw droomlandhuis midden in het centrum van Vught op korte afstand van het centrum van Den Bosch op een fantastisch en historie rijk perceel van 13.433 m2 te bouwen.

Historie
Spreeuwenburg is vanuit de Taalstraat te bereiken via een oud straatje met kasseien en kent een bijzondere geschiedenis. Spreeuwenburg is een historisch onderdeel van de landgoederenzone Sophia's Burg, Karthuizerklooster, Kouwenberg, Muyserick en Maurick in Vught. Spreeuwenburg was een van de vele landhuizen langs de Dommel en Essche Stroom die bewoond werden door vooraanstaande Bosschenaren. Spreeuwenburg werd omringd door nog steeds bestaande landhuizen, Zionsburg, Sophia’s Burg, Muyserick en Villa Tervliet. De oorsprong van Spreeuwenburg is niet precies bekend. De oudst bekende afbeelding dateert uit 1603. Mogelijk is er nog een andere signalering op de kaart van Van Deventer uit ± 1545.

De eerste tekst stamt uit 1710: 'een Casteel of omwaterde Huijsinge metten Singel of stal ende Schuyre genaemt Spreeuwenburg, mitsgaders eenen schoonen hof met de hof naest de muere van de Cathuijsers eertijts.' Ook op een kaart uit de tweede helft van de 18e eeuw staat op Spreeuwenburg bebouwing aangegeven. Een beschrijving uit 1783 maakt gewag van uitbreiding van bebouwing. In 1806 wordt de theekoepel vermeld die nog steeds zichtbaar is aan de Taalstraat als onderdeel van voormalig café 't Bijltje. Kasteel Spreeuwenburg is in 1810 afgebroken. In een geschrift uit 1951 wordt nog melding gemaakt van aanwezige fundamenten.In 2017 zijn de fundamenten van Spreeuwenbrug blootgelegd ten behoeven van een archeologisch onderzoek. Heden ten dage zijn de resten weer verborgen onder het zand.

Bestemmingsplan

De locatie Spreeuwenburg maakte deel uit van de landgoederenzone Sophia's Burg, Karthuizerklooster, Spreeuwenburg, Kouwenberg, Muyserick en Maurick. De cultuurhistorie van de landgoederen is een ”gouden hoofddraad” in het stedelijk weefsel van Vught. Het beleid van de Gemeente Vught is gericht is op behoud en ontwikkeling van de Vughtse landgoederen. Vandaar dat de Gemeente Vught het bestemmingsplan NL.IMRO.0865.vghBPSpreeuwenburg-VG01 heeft vastgesteld om wederom een landhuis op de locatie Spreeuwenburg te kunnen realiseren waardoor de landgoederenzone weer compleet gemaakt wordt.

Van belang hierbij is het nieuwe huis zal komen te staan op de plek van het historische huis Spreeuwenburg. Tevens zal de gevelopbouw harmoniëren met het beeld van de Vughtse villa in (neo)klassieke stijl en zullen bij voorkeur de grachten hersteld worden.

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
- Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd.
- De breedte van de voorgevel van de woning dient minimaal 8 meter te bedragen.
- Het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag maximaal 60% bedragen.
- De goothoogte mag maximaal 7 meter bedragen.
- De bouwhoogte mag maximaal 12 meter bedragen.
- Bij de bepaling van de goothoogte wordt de goot van een dakkapel niet meegerekend.
- Ten minste 80% van de gebouwen binnen het bouwvlak wordt afgedekt met een kap, waarvan de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedraagt.
- De inhoud van de woning dient minimaal 1.000 m3 te bedragen.
- De goot- en bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw mag maximaal dan 3,5 meter respectievelijk 5 meter bedragen.
- Ondergronds bouwen is toegestaan tot een maximale diepte van 3,5 meter, met uitzondering van een zwembad waarvoor een maximale diepte geldt van 6 meter en mits daarbij niet wordt voorzien in een toegang van buitenaf, ten behoeve van het zelfstandig c.q. bedrijfsmatig functioneren van de ruimte.

Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' gelden de volgende regels:
- Binnen deze aanduiding mogen uitsluitend bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht.
- De oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 40% van het aangeduide vlak 'bijgebouwen' tot een maximum van 300 m2.
- De goot- en bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3,5 respectievelijk 5 meter.
- Het aantal niet-overdekte tennisbanen mag maximaal één per bouwperceel bedragen.
Zie voor verdere informatie de website ruimtelijkeplannen.nl

Concept Ontwerp

Er is een concept ontwerp tot stand gekomen, waar de Gemeente Vught haar principe goedkeuring aan verleend heeft op 19 maart 2019. De koper zal zelf voor nader onderzoek, detaillering, uitwerking en goedkeuring bouwvergunning zorg dragen.

De maatvoering voor het hoofdgebouw is hierbij als volgt:
- goothoogte maximaal 7 meter; bouwhoogte maximaal 12 meter;
- bebouwd oppervlak hoofdgebouw ca 250 m2;
- inhoud hoofdgebouw in schetsvoorstel is ca 1750 m3;
- oppervlak bijgebouwen in schetsvoorstel ca 150 m2 met de mogelijkheid tot het parkeren van 6 auto’s.
- afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens ca 18 meter;
- afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens aan de westzijde ca 17 meter en aan de oostzijde ca 10 meter.

Zie voor verdere informatie https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.0865.vghBPSpreeuwenb urg-VG01/cs/190954.95509079838/449189.82293205475/1292344.5078482223

Tuinplan

Tevens is er ook een concept tuinplan ontworpen. In dit ontwerp is ook de tuin en het bijbehorende park de geest van deze plek levend gebleven. Het kaartbeeld uit 1775 heeft als basis gediend voor het ontwerp van de buitenruimte. Het door een gracht omgeven centrale deel van het landgoed is bereikbaar door een brug waaraan de voorhof verbonden is. Vanaf het terras aan de zuidoost zijde is er zicht op de toren van de Lambertuskerk die in 1629 een bijzondere rol gespeeld heeft tijdens de verovering van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik. Daar waar de voorkant van de woning een formele uitstraling heeft, is de achterzijde meer gericht naar de groene zijde van het eiland en park. Het ontwerp van de tuin verwijst hier het sterkst naar de historie van het gebied. De achterzijde van het woongebouw heeft zicht op een klassieke tuin, geïnspireerd op een middeleeuwse moestuin, met ook zicht op een boomgaard die de tuin in de lente van kleur voorziet. Vanuit deze tuin zijn er mooie zichtlijnen naar de parkachtige tuin en omgeving. Paden en bruggen maken twee verbinden met het bijbehorende, op de Engelse landschapsstijl geïnspireerde park. Het tuinontwerp voor Landgoed Spreeuwenburg is een eigentijdse verbeelding van een landgoed zoals dat er vroeger uit had kunnen zien.

De kenmerken van het tuinplan zijn:
- een nieuw landhuis op de plaats van het historische landhuis;
- de grachten worden hersteld met extra brede gracht aan voorzijde;
- een houten brug vanaf de straat geeft toegang tot het voorerf voor o.a. parkeren (3 auto's).
- aan de voorzijde ligt een voorhof, geluidsluw met uitzicht op Lambertustoren;
- de achterzijde tuin krijgt ecologische oevers als natuurlijk kader voor de tuin met een relatief dichte, opgaande beplanting rondom de vijver.

Hiermee wordt bereikt dat er enerzijds beslotenheid in de tuin ontstaat en anderzijds een ecologische landschappelijke overgang ontstaat naar het aansluitende landschap.

Zie voor verdere informatie https://vught.nl/file/2787/download

Bijzonderheden:
- de notaris zal zijn OWK Notarissen, Maurickplein 1, 5261 BV Vught
- de tijdelijke weg met toegang naar de Grote Gent en die op het perceel gelegen is, dient verwijderd te worden op kosten van koper.

Te koop staande huizen