Home > Aanbod: te koop > Nieuwstraat (naast nummer 28) Sint Michielsgestel
  • Verkocht
  • Verkocht
  • Verkocht
  • Verkocht
  • Verkocht

Sint Michielsgestel, Nieuwstraat (naast nummer 28)

Een eenmalige kans om uw droomhuis midden in het centrum van Sint Michielsgestel te bouwen. Het perceel is een mooi bouwperceel van 437 m2, goed gelegen op de zon en op zeer korte afstand van alle voorzieningen midden in het centrum van Sint Michielsgestel. Het perceel is omgeven door andere mooie en karakteristieke woningen.

De situatie over hetgeen gebouwd mag worden is al volgt :

Wat betreft de bestemming, het toegestane gebruik van het registergoed en de bebouwingsmogelijkheden wordt verwezen naar een door de gemeente Sint Michielsgestel afgegeven brief de dato 28 augustus 2017. Hierin staat onder meer woordelijk vermeld:

“U bent voornemens een woning te realiseren op het perceel Nieuwstraat 28 in Sint-Michielsgestel. Hierover heeft bestuurlijk en ambtelijk overleg plaats gevonden. Hierin is geconstateerd dat het bestemmingsplan ‘Sint-Michielsgestel Oost’ de bouw van de woning toestaat, maar dat de bouwhoogte beperkt is tot maximaal 6 meter. U hebt verzocht om een grotere bouwhoogte toe te staan, aansluitend bij de aangrenzende woningen.

Vanwege de relatie met het pand Nieuwstraat 28, zijnde een rijksmonument monument, is uw verzoek ter advisering voorgelegd aan de Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant, aangewezen als gemeentelijke monumentencommissie. Daarnaast is uw verzoek ter advisering voorgelegd aan de gemeentelijke welstandsadviseur. De adviezen van beide adviseurs zijn bij u bekend. Beide adviseurs kunnen zich in principe vinden in de door u gepresenteerde massastudie met een grotere bouwhoogte en hebben een voorkeur uitgesproken voor de variant met een T-kap en gelede massa.

Gelet op deze adviezen, daarbij in aanmerking genomen de bestaande grotere bouwhoogte van de panden op de aangrenzende percelen, zijn wij in principe bereid medewerking te verlenen aan uw verzoek.

Om medewerking te kunnen verlenen aan een grotere bouwhoogte, kan de planologische kruimelgevallenregeling worden toegepast. Het gemeentelijke kruimelgevallenbeleid heeft een beperkte reikwijdte. Echter, via toepassing van de hardheidsclausule kan worden aangesloten bij de ruimere reikwijdte van de kruimelgevallenregeling in het Besluit omgevingsrecht. In de procedure rond de te verlenen omgevingsvergunning wordt deze afwijking meegenomen. De afwijkingsprocedure maakt onderdeel uit van de procedure van de omgevingsvergunning. Voor toepassing van de afwijking bent u afzonderlijke leges verschuldigd. Volgens de geldende legesverordening betreft dit een bedrag van € 559,15. De voor de behandeling van de omgevingsvergunning verschuldigde leges worden vermeerderd met dit bedrag.

Aan onze medewerking verbinden wij de volgende gebruikelijke voorwaarden.

1. Voor de toepassing van de kruimelgevallenafwijking moet, door middel van een ruimtelijke onderbouwing, aangetoond worden dat de afwijking in het belang is van een goede ruimtelijke ordening. Deze onderbouwing moet voor uw rekening en verantwoording worden aangeleverd. De onderbouwing heeft vooral betrekking op dat onderdeel waarvoor de afwijking nodig is, namelijk de bouwhoogte in relatie tot wat planologisch reeds toegestaan is. Concreet moet gemotiveerd worden waarom een grotere bouwhoogte verantwoord is. In feite komt dit neer op het advies van de Monumentencommissie en welstandsadviseur. De marges voor de gewenste bouwhoogte moeten nader worden aangegeven door de monumentencommissie en de welstandsadviseur. Beide instanties hebben zich in beginsel al positief uitgesproken. Een verder uitgewerkt schetsplan zal met beide adviseurs besproken moeten worden.
2. Er moet met u een zogenaamde anterieure overeenkomst wordt gesloten, waarin de afspraken en voorwaarden worden vastgelegd en afspraken worden gemaakt over kostenverhaal (riolering, inrit e.d.). Ten behoeve van deze overeenkomst, moeten wij inzicht hebben in welke aanpassingen er aan het openbare gebied en eventueel de riolering moeten gebeuren. U moet daartoe eerst een inrichtingsschets van het perceel aanleveren.
3. Er moet met u een planschadeovereenkomst wordt gesloten, waarbij het eventuele risico van planschade ten gevolge van de planologische maatregel (afwijking) op u wordt afgewenteld.
4. Ten behoeve van de woning moeten op eigen terrein ten minste 2 parkeerplaatsen (niet achter elkaar gelegen) worden aangelegd.

Wat de milieuaspecten betreft, is in het kader van de omgevingsvergunning, geen specifieke toetsing nodig voor wat betreft milieu (bodem, geluid buitenwaarde woning en luchtkwaliteit). Dit komt omdat het bestemmingsplan reeds voorziet in de woonbestemming. Voor zover onze informatie strekt, blijkt uit de archiefgegevens geen verdachte situatie wat bodem betreft. In het verleden zijn er voor zover bij de gemeente bekend geen bodemonderzoeken uitgevoerd. Ook zijn er geen ondergrondse tanks bij de gemeente bekend voor deze locatie. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning kan daarom worden volstaan met het invullen van het formulier historische toets. Hiermee kan een vrijstelling worden verkregen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Voor het onderdeel geluid zal er, in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning, wel een onderzoek moeten worden uitgevoerd naar de binnenwaarde in de woning.

Voor nadere informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de heer J. Roozen van het Team RO, telefonisch bereikbaar 073 5531630, email i.roozen@IVIiinGemeenteDichtbii.nl. Voor het maken van afspraken over de aanvraag omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de her E. van Balen van het Team VTH, telefonisch bereikbaar 073 5531179, email
e.v.balen@MiinGemeenteDichtbij.nl”

-de Openbare besluitenlijst 18 juli 2017 van de gemeente Sint Michielsgestel waarin ondermeer woordelijk staat vermeld:

“Verzoek tot bouw nieuwe woning met hogere bouwhoogte
Het college verleent medewerking aan het verzoek om ter plaatse een grotere bouwhoogte toe te staan op het perceel Nieuwstraat 28 in Sint-Michielsgestel, met toepassing van de planologische kruimelgevallenafwijking (hardheidsclausule). De marges voor de gewenste bouwhoogte zijn nader aan te geven door de monumentencommissie en de welstandsadviseur.”

Uit vorenstaande volgt dat het geldende bestemmingsplan ‘Sint-Michielsgestel Oost’ de bouw van een woning toestaat en dat de bouwhoogte volgens bestemmingsplan beperkt is tot maximaal 6 meter. De gemeente heeft echter aangegeven in de besluitenlijst dat het College medewerking wil verlenen tot een grotere bouwhoogte met toepassing van de zg. planologische kruimelgevallenafwijking.

Verkoper verklaart dat voor het woord “ Rijksmonument” gelezen dient te worden “ gemeentelijk monument”

Het perceel wordt geleverd in de huidige staat.
Kadastrale gegevens ;
Gemeente Sint Michielsgestel
Sectie C
Nummer 4713

Uw contactpersoon
Mr Gijs D. den Hollander
Tel: 06 54 654 166
E-mail: gijs@denhollander.com

Anderen bezochten ook